Stavebné povolenie

K vybaveniu potrebujete:

 • Žiadosť vrátane príloh
  •  - Doklad o vlastníctve, alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo pozemku
  •  - Kópia katastrálnej mapy predmetného územia
  •  - 3x projektová dokumentácia pre stavebné povolenie spracovaná v zmysle §9 vyhl. 453/2000 Z. z., vrátane technickej správy o energetickej hospodárnosti budovy v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z.. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná - opečiatkovaná osobou oprávnenou pre príslušnú projektovú činnosť.
  • - Kópia právoplatného územného rozhodnutia (ak bolo vydané)
  • - Správny poplatok
  • - Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy
  • - Stanoviská účastníkov konania
  • -Vyhlásenie stavebného dozoru, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocne

Upozornenie:  V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

Poplatok:

 • - stavby na bývanie
  rodinný dom - 50,00 €
  bytový dom - 200,00 €
 • - stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
  ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 - 25,00 €
  ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 - 50,00 €
 • - stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
  rodinné domy a stavby na individuálnu rekreáciu - 35,00 €
  bytové domy - 100,00 €
 • - na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu:
  garáže s jedným alebo dvoma miestami - 30,00 €
  na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 30,00 €
  na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka - 30,00 €
  na spevnené plochy a parkoviská - 30,00 €
  na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady -30,00 €
 • - na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám:
  garáže s jedným alebo dvoma miestami - 50,00 €
  na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 50,00 €
  na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka - 50,00 €
  na spevnené plochy a parkoviská - 50,00 €
  na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady - 50,00 €
 • - na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) - 20,00 €
 • - na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
  - do 50 000 eur vrátane - 100,00 €
  - nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane - 200,00 €
  - nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane - 400,00 €
  - nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane - 600,00 €
  - nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane - 800,00 €
  - nad 10 000 000 eur - 1 000,00 € 
 • - na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby - 50,00 €

Lehota na vybavenie:

 
 • - do 60 dní od podania žiadosti

 

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie - Dodatočné

Stavebné povolenie v zlučenom územnom a stavebnom konaní

 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode