Povinné zverejňovanie

 

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

 

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2011 sú ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie povinné zverejňovať zmluvy ako aj dodatky k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Povinná osoba - verejná správa má povinnosť zverejniť okrem zmlúv aj faktúry a objednávky tovarov a služieb.

(Zdroj: https://www.minv.sk/?zverejnovanie-zmluv-informacie-pre-obce)

 

Naša obec doposiaľ zverejňovala zmluvy v Obchodnom vestníku.

Od mája 2014 zverejňuje obec zmluvy na novovytvorenej obecnej web stránke. 

 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode