ZMENA *******   ZMENA ******* Zmena ******* Zmena ******* Zmena 

zDRUžENIE haľagoš

 
 

Mikroregión Haľagoš

 

Mikroregión Haľagoš bol založený 31. júla 2003. Členmi združenia sú obce: Šarišská Trstená, Chmeľovec, Podhorany, Proč, Čelovce, Pušovce a Ovčia farma Proč s.r.o.. V marci 2004 vstúpila do združenia firma MAZAD z Chmeľovca  a v júni 2006 firma STOLÁRSTVO – Pavol Vojtek tiež z Chmeľovca. V júni tohto roku 2017 vystúpili zo združenia dve firmy: MAZAD, s.r.o. a Ovčia farma Proč, s.r.o. a prijali sa ďalšie 2 obce Lipníky a Nemcovce.

Cieľom združenia je združenie finančných prostriedkov a spojenie vedomostí, praktických zručnosti a odborného potenciálu členov združenia v záujme splnenia cieľov uvedených v preambule zmluvy.

Sídlo združenia: Obecný úrad Šarišská Trstená 42, 082 14 Pušovce

IČO: 37885103

DIČ: 2021736442

Orgánmi združenia sú:

  • Valné zhromaždenie
  • Predsedníctvo
  • Kontrólna komisia

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci zástupcovia členov združenia. Každý člen združenia menuje jedného zástupcu.

Predsedníctvo je riadiacim orgánom združenia. Tvoria ho traja členovia volení Valným zhromaždením.

Kontrolná komisia je kontrolným orgánom združenia. Má dvoch členov, ktorých volí Valné zhromaždenie.

Združenie hospodári s majetkom a financiami získanými z darov, grantov a výnosov finančných operácií.

Členovia združenia hradia náklady na činnosť združenia z členských príspevkov.

Členovia združenia majú rovnaké práva a povinnosti, ktoré si uplatňujú prostredníctvom zástupcov.

 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode