Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá (“Spolu pre komunity”)

Od 01.08.2023 sa u nás v obci realizuje:

NP TSP a KC prostredníctvom MPSVR,  

zabezpečí individualizované poskytovanie 

podpory osobám pri riešení zložitých životných

situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou 

a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia 

ich sociálneho začlenenia. Projekt svojimi 

aktivitami prispieva  k zmierňovaniu 

dopadov chudoby a sociálneho vylúčenia na 

život ľudí, ktorí majú obmedzený prístup ku 

zdrojom a službám majoritnej spoločnosti. 

Národný projekt jednotne, odborne a 

koordinačne riadi zapájanie tretích subjektov, 

výkon a poskytovanie terénnej sociálnej práce 

a komunitnej práce v podporených subjektoch. 

Prispieva tým k sociálnemu začleneniu 

a prevencii negatívnych dôsledkov a rizík 

sociálneho vylúčenia, pomáha zmierniť nerovnosti 

v oblasti prístupu ku vzdelávaniu, bývaniu, 

riešeniu zadlženosti, získaniu zamestnania 

a zvyšuje dostupnosť sociálnych 

a podporných služieb so zreteľom 

na aktivizáciu, rozvoj alebo znovunadobudnutie 

sociálnych kompetencií klienta, aj celej komunity. 

Cieľovú skupinu tvoria osoby ohrozené 

chudobou a sociálnym vylúčením a fyzické 

osoby v nepriaznivej sociálnej situácii vrátane 

ľudí bez domova; príslušníci marginalizovaných

 rómskych komunít a klienti komunitných centier. 

Projekt je realizovaný na celom území SR, 

pokrýva menej rozvinuté regióny (MRR) i viac 

rozvinuté regióny (VRR).

 

Termín začiatku realizácie aktivít: 08/2023

Plánovaný termín ukončenia realizácie aktivít: 01/2029

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

V našej obci prebiehala II.fáza národného projektu

 

 TERÉNNA  SOCIÁLNA  PRÁCA
A
TERÉNNA  PRÁCA

 

v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len MRK).

 

Cieľ projektu:

Motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín na riešenie problémov prostredníctvom spoločnej aktivity. Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci sa budú v obciach venovať klientom so zámerom definovať prevenčné opatrenia sociálneho vylúčenia a rôznych ďalších sociálne rizikových javov.

 

Od kedy?              01.07.2017 - 31.10.2019 ............. I. fáza

                            01.11.2019 - 31.07.2023 ............. II. fáza

                            

Kde?                     u Vás doma                

                            a v kancelárii TSP a TP   (v priestoroch OcÚ)

Opis projektu:

Národný projekt  Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) je jeden z vybraných projektov Take away balíka*, ktorý predstavuje sociálnu inováciu založenú na kombinácií inkluzívnych programov (verifikovaných počas programového obdobia 2007-2013) ako terénna sociálna práca, inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, komunitné centrá a nového prvku poskytovania podpory v oblasti vysporiadania pozemkov v rómskych osídleniach. Súbor národných projektov bude realizovaný komplexne v 150 obciach s najvyššou mierou indexu segregácie, resp. podrozvinutosti, za účelom zrýchlenia pokroku procesu integrácie MRK v štyroch strategických oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie.

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach II. pokračuje v zásadnej zmene a skvalitňovaní výkonu terénnej sociálnej práce, v odbremeňovaní obcí od administratívy a znižovaní náklady na ňu.

Činnosť terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov bude zameraná na zmierňovanie nerovností, nerovného prístupu k službám a v neposlednom rade na zvyšovanie sociálnych kompetencií klientov. Všetky opatrenia vykonávajú pracovníci po konzultáciách a dohode s klientom, prípadne sa navrhne riešenie iným odborníkom. Dôjde ku skvalitneniu poskytovanej pomoci – terénna sociálna práca bude poskytovaná s ohľadom na posilnenie klientov, udržateľnú systémovú zmenu v ich životoch a najmä tak, aby boli schopní v budúcnosti riešiť svoje životné problémy sami. Dôraz bude kladený hlavne na zlepšenie ich postavenia na trhu práce. Terénna sociálna práca bude vykonávaná štandardnými metódami a technikami sociálnej práce a dlhodobejšie. Pomoc bude poskytovaná na základe plánu práce vypracovaných spolu s klientmi, ktoré budú obsahovať ciele sociálnej intervencie.

V rámci národného projektu sa vytvoria nové pracovné miesta terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov v počte približne 656 osôb.

*Take Away balík pozostáva zo štyroch národných projektov (NP):

 • NP Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK- I.fáza,

 • NP Asistencia pri vysporiadavaní pozemkov v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I.,

 • NP Podpora predprimárneho vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít I.,

 • NP  Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Plánované aktivity:

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej podpornej aktivity (riadenie projektu) a jednej hlavnej aktivity pozostávajúcej zo štyroch pod aktivít.

Hlavná aktivita projektu: Podpora dostupnosti terénnej sociálnej práce a terénnej práce

Cieľom je poskytovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ktoré budú prispievať k zamestnateľnosti a zamestnanosti príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Táto časť obyvateľstva má sťažený prístup k službám zamestnanosti a ďalším verejným službám a tiež čelí rôznym bariéram pre  vstup na trh práce. Pôsobenie terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov má pomáhať tieto bariéry prekonávať, najmä prostredníctvom riešenia sociálnych problémov jednotlivcov a rodín žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách, zlepšovaním informovanosti, zvyšovaním finančnej gramotnosti, pomocou pri riešení problémov súvisiacich s exekúciami a pri oddlžovaní, pri rôznych sociálnych problémoch súvisiacich s prevenčnými aktivitami a elimináciou príčin sociálneho vylúčenia.

Podaktivity:

1. Prípravná fáza
2. Koordinácia, metodické usmerňovanie a vyhodnocovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce
3. Výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou MRK
4. Odborná podpora, vzdelávanie a rozvoj terénnej sociálnej práce a terénnej práce

 

Cieľové skupiny:

 • marginalizované skupiny, vrátane Rómov,

 • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením,

 • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny,

 • nízkopríjmové domácnosti,

 • mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET,

 • osoby so zdravotným postihnutím,

 • deti,

 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore,

 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby,

 • znevýhodnení uchádzači o zamestnanie,

 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

 • žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou,

 • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb,

 • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

 • subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme.

Ciele projektu:

 • zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane účasti na trhu práce,

 • zvýšenie kvality výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom odborného vzdelávania a supervízie práce terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a terénnych pracovníkov (TP),

 • štandardizácia výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom metodického vedenia terénnych sociálnych pracovníkov zo strany koordinátorov,

 • zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám,

 • zabezpečenie kontinuity výkonu terénnej sociálnej práce v strednodobom horizonte,

 • zníženie administratívneho zaťaženia zapojených obcí.

 

Ďalšie vybrané aspekty projektu: 

 • výraznou zmenou je, že na rozdiel od predchádzajúce programového obdobia, sú oprávnenými žiadateľmi o zapojenie sa do projektu aj subjekty Bratislavského samosprávneho kraja,

 • oveľa výraznejšia pozornosť a podpora je venovaná predstaviteľom cieľovej skupiny ľudí bez domova; tejto cieľovej skupine bude určená samostatná výzva, oznámenie o možnosti zapojiť sa do projektu,

 • supervízia je zabezpečená prostredníctvom supervízorov – interných zamestnancov IA MPSVR SR,

 • samostatnou podaktivitou je spolupráca s vysokými školami, ktorej cieľom je užšie prepojenie štúdia a praxe terénnej sociálnej práce v sociálne vylúčených komunitách,

 • súčasťou aktivít projektu je tiež činnosť expertnej skupiny, ktorej výstupy majú smerovať k nájdeniu optimálneho modelu umiestnenia terénnej sociálnej práce v systémy sociálnych politík Slovenskej republiky po roku 2022.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ).

 • Prioritná os:  5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

 • Špecifický cieľ:  5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Riadiaci orgán OP ĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Sprostredkovateľský orgán OP ĽZ: Ministerstvo vnútra SR  

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode