V našej obci rozbiehame národný projekt

 

 TERÉNNA  SOCIÁLNA  PRÁCA
A
TERÉNNA  PRÁCA

 

s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

 

Cieľ projektu:

Motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín na riešenie problémov prostredníctvom spoločnej aktivity. Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci sa budú v obciach venovať klientom so zámerom definovať prevenčné opatrenia sociálneho vylúčenia a rôznych ďalších sociálne rizikových javov.

 

Od kedy?              01.07.2017

 

Kde?                     u Vás doma                

                            a v kancelárii TSP a TP

                            (v priestoroch OcÚ)

Opis projektu:

Národný projekt  Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) je jeden z vybraných projektov Take away balíka*, ktorý predstavuje sociálnu inováciu založenú na kombinácií inkluzívnych programov (verifikovaných počas programového obdobia 2007-2013) ako terénna sociálna práca, inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, komunitné centrá a nového prvku poskytovania podpory v oblasti vysporiadania pozemkov v rómskych osídleniach. Súbor národných projektov bude realizovaný komplexne v 150 obciach s najvyššou mierou indexu segregácie, resp. podrozvinutosti, za účelom zrýchlenia pokroku procesu integrácie MRK v štyroch strategických oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie.

Činnosť terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov bude zameraná na zmierňovanie nerovností, nerovného prístupu k službám a v neposlednom rade na zvyšovanie sociálnych kompetencií klientov. Všetky opatrenia vykonávajú pracovníci po konzultáciách a dohode s klientom, prípadne sa navrhne riešenie iným odborníkom. Dôjde ku skvalitneniu poskytovanej pomoci – terénna sociálna práca bude poskytovaná s ohľadom na posilnenie klientov, udržateľnú systémovú zmenu v ich životoch a najmä tak, aby boli schopní v budúcnosti riešiť svoje životné problémy sami. Dôraz bude kladený hlavne na zlepšenie ich postavenia na trhu práce. Terénna sociálna práca bude vykonávaná štandardnými metódami a technikami sociálnej práce a dlhodobejšie. Pomoc bude poskytovaná na základe plánu práce vypracovaných spolu s klientmi, ktoré budú obsahovať ciele sociálnej intervencie.

V rámci národného projektu sa vytvoria nové pracovné miesta terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov v počte približne 656 osôb.

*Take Away balík pozostáva zo štyroch národných projektov (NP):

  • NP Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK- I.fáza,
  • NP Asistencia pri vysporiadavaní pozemkov v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I.,
  • NP Podpora predprimárneho vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít I.,
  • NP  Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Plánované aktivity:

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej podpornej aktivity (riadenie projektu) a jednej hlavnej aktivity pozostávajúcej zo štyroch pod aktivít.

Hlavná aktivita projektu: Podpora dostupnosti terénnej sociálnej práce a terénnej práce

Cieľom je poskytovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ktoré budú prispievať k zamestnateľnosti a zamestnanosti príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Táto časť obyvateľstva má sťažený prístup k službám zamestnanosti a ďalším verejným službám a tiež čelí rôznym bariéram pre  vstup na trh práce. Pôsobenie terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov má pomáhať tieto bariéry prekonávať, najmä prostredníctvom riešenia sociálnych problémov jednotlivcov a rodín žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách, zlepšovaním informovanosti, zvyšovaním finančnej gramotnosti, pomocou pri riešení problémov súvisiacich s exekúciami a pri oddlžovaní, pri rôznych sociálnych problémoch súvisiacich s prevenčnými aktivitami a elimináciou príčin sociálneho vylúčenia.

Podaktivity:

1. Prípravná fáza
2. Koordinácia, metodické usmerňovanie a vyhodnocovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce
3. Výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou MRK
4. Odborná podpora, vzdelávanie a rozvoj terénnej sociálnej práce a terénnej práce

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ).

  • Prioritná os:  5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
  • Špecifický cieľ:  5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Riadiaci orgán OP ĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Sprostredkovateľský orgán OP ĽZ: Ministerstvo vnútra SR  

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode