Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

K vybaveniu potrebujete:

 • Žiadosť spolu s prílohami
 •      - Geometrický plán (zameranie skutočného vyhotovenia stavby) overený správou katastra
  • -  Adresný bod
  • - Kópia pôvodného stavebného povolenia
  • - Revízne správy a testy: elektro, plyn, komín, nepriepustnosť žumpy, tlaková skúška vodovodu a kanalizácie
  • - V prípade napojenia na verejný vodovod a/alebo kanalizáciu, zmluvu s vodárňami o dodávke vody z vodovodu a odvádzaní odpadových vôd kanalizáciou
  • - Preberací protokol (v prípade realizácie stavby dodávateľsky)
  • - Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia orgánov štátnej správy
  • - Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (v prípade zlúčeného konania so zmenou stavby pred dokončením)
  • - V prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie
  • - Doklad o zaplatení správneho poplatku
  • - Energetický certifikát

Upozornenie: V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

Poplatok:

 •  rodinný dom - 35,00 €
 •  bytový dom - 120,00 €
 • chata  zastavaná plocha do 25 m2 - 25,00 €
 •  chata  zastavaná plocha nad 25 m2 - 50,00 €
 • stavebné úpravy     rodinný dom + chata - 25,00 €
  •  bytový dom - 50,00 €
  •  garáž - 20,00 €
  •  prípojky - 20,00 €
  •  ČOV - 20,00 €
  •  parkoviská - 20,00 €
  •  bazény, sklady - 20,00 €

Lehota na vybavenie:

 • 30 - 60 dní od podania žiadosti

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

 

 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode