Osvedčovanie PODPISOV

K vybaveniu potrebujete:

 • - platný občiansky preukaz, povolenie na pobyt pre cudzincov,
 • - platný cestovný doklad SR ak nemáte občiansky preukaz,
 • -  listinu, na ktorej je potrebné osvedčiť podpis.

Poplatok:

 •  2,00 € za každý podpis,
 •  

Lehota na vybavenie:

 •  - na počkanie

Upozornenie:

Obec Šarišská Trstená nevykonáva osvedčenie podpisov na listinách:

 •  - ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine – toto sa nevzťahuje na Českú republiku,
 •  - ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku,
 •  - fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu,
 •    osvedčovanie podpisu mimo budovy obecného úradu sa vykonáva po dohode so zodpovedným pracovníkom.
 •  

   OSVEDČENIE LISTÍN

K vybavenie potrebujete:

 • -  platný občiansky preukaz, povolenie na pobyt pre cudzincov,
 • -  platný cestovný doklad SR ak nemáte občiansky preukaz,
 • - listinu, ktorú je potrebné osvedčiť.

Poplatok:

 •  2,00 € za jednu stranu originálu slovenského textu,
 •  

Lehota na vybavenie:

 •  na počkanie
 •  

Upozornenie:

Obec Šarišská Trstená nevykonáva osvedčenie:

 • - ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • - odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • - ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • - ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • - ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • - ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode