Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

K vybaveniu potrebujete:

 • Vyplnený návrh spolu s prílohami
  • - Doklad o vlastníctve, alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo pozemku
  • - Kópia katastrálnej mapy
  • - 3x situácia osadenia stavby a inžinierskych sietí
  • - 3x projekt stavby - nový stav (vrátane statického posúdenia projektovej dokumentácie stavby a požiarno-bezpečnostného riešenia stavby). Projektová dokumentácia musí byť spracovaná osobou oprávnenou pre príslušnú projektovú činnosť.
  • - 1x projekt stavby - starý stav. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná a opečiatkovaná osobou oprávnenou pre príslušnú projektovú činnosť
  • - Doklad o zaplatení správneho poplatku
  • - Mená a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností

 

Upozornenie: V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

 

Poplatok:

 

 • 30,00 € 

 

Lehota na vybavenie:

 • do 60 dní od podania návrhu

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode