Povolenie na odstránenie stavby

K  vybaveniu potrebujete:

 • Žiadosť vrátane príloh
  •  - Doklad o vlastníctve, alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo pozemku
  •  - Technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku
  •  - V prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania
  •  - Doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred
  •  - Pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby
  •  - Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
  •  - Správny poplatok

Upozornenie: V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

 

Poplatok:

 

 • 20,00 €  fyzická osoba
 • 50,00 € právnická osoba

Lehota na vybavenie:

 • do 60 dní od podania žiadosti
 

Žiadosť o vydanie povolenia na ostránenie stavby

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode