Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

K vybaveniu potrebujete:

 • Žiadosť vrátane príloh
  •  - Doklad o vlastníctve
  •  - Kópia katastrálnej mapy predmetného územia
  •  - 1x pôvodná situácia osadenia stavby a inžinierskych sietí
  •  - 1x pôvodný projekt stavby overený stavebným úradom
  •  - 3x projekt stavby overený projektantom (súhrnná správa obsahujúca údaje v rozsahu navrhovanej zmeny, 3x situáciu osadenia stavby ak sa mení vonkajšie pôdorysné usporiadanie stavby, výkresová dokumentácia v rozsahu navrhovanej zmeny, statické posúdenie navrhovanej zmeny (ak ide o zásah do nosnej konštrukcie). Projektová dokumentácia musí byť spracovaná osobou oprávnenou pre príslušnú projektovú činnosť.
  •  - Doklad o zaplatení správneho poplatku
  •  - Mená a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností ak došlo k zmene týchto vlastníkov od vydania stavebného povolenia

Upozornenie: V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

 

Poplatok:

 • 50,00 €

Lehota na vybavenie:

 • do 60 dní od podania žiadosti

 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode