Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce

K vybaveniu potrebujete:

 • Ohlásenie drobnej stavby (Žiadosť s prílohami)
  • - Doklad o vlastníctve, alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo pozemku
  • - Pri stavebných úpravách a udržiavacích prácach vlastnícke alebo iné právo k stavbe je možné nahradiť čestným vyhlásením v žiadosti
  • - Kópiu z katastrálnej mapy
  • - Jednoduchý technický opis uskutočnenia drobnej stavby
  • - Výkresová dokumentáciu

 

Pri ohlásení drobnej stavby:

 • - Situácia umiestnenia stavby na pozemku (odstupy od hraníc susedných pozemkov a stavieb)
 • - Jednoduchý nákres stavebného riešenia drobnej stavby (pôdorys, rez, pohľad)
 • - Jednoduchý technický popis drobnej stavby

 

Pri ohlásení oplotenia:

 • - Kópiu z katastrálnej mapy (situáciu) s vyznačením trasy oplotenia
 • - Jednoduchý nákres stavebného riešenia
 • - Jednoduchý technický popis drobnej stavby

 

Pri ohlásení prípojky inžinierskych sietí:

 • - Projektovú dokumentáciu prípojky s vyjadrením príslušného správcu siete k PD

 

Pri ohlásení stavebných úprav (udržiavacích prác):

 • - Náčrt starý a nový stav
 • - Statický posudok (podľa povahy veci)
 • - Súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti k uskutočneniu drobnej stavby
 • - Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak drobnú stavbu bude uskutočňovať nájomca
 • - Stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti KPÚ Prešov ak sa drobná stavba má uskutočniť v pamiatkovo chránenom území
 • - Vyjadrenie – súhlas vlastníkov susedných nehnuteľnosti, v prípade že tieto budú výstavbou dotknuté
 • - Pri právnickej osobe výpis z obchodného registra respektíve živnostenský list
 • - Správny poplatok podľa položky 60a písm. c) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

 

Poznámka: Žiadatelia v žiadosti uvedú všetkých spoluvlastníkov, ak je stavba spoluvlastníctvom. Meno a vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľnosti, ak sa na uskutočnenie stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti.

Upozornenie:  Domové prípojky sú drobné stavby. Platí to čo pre drobné stavby.

S výstavbou možno začať po doručení písomného oznámenia Obce, stavebného úradu, že k uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky.

 

Poplatok:

 • 10,00 € Ohlásenie drobnej stavby pre fyzickú osobu
 • 30,00 € Ohlásenie drobnej stavby pre právnickú osobu

 

Lehota na vybavenie:

 • - do 30 dní od podania ohlásenia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Ohlásenie drobnej stavby

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác)

Žiadosť na výrub drevín

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode