Všeobecné záväzné nariadeniA obce

Dodatok č. 5 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Šarišská Trstená 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2023 : Dodatok č. 5 2022.pdf 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarišská Trstená  2/2021 o organizácii miestneho referenda : VZN 2 2021.PDF 

Dodatok č. 4 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Šarišská Trstená 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2022 : Dodatok č. 4 / 2021 .pdf 

VZN č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Šarišská Trstená, účinnosť : 18.10.2021 : VZN č. 1 2021.pdf

Dodatok č. 3 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Šarišská Trstená 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2020: Dodatok č. 3 2019 

VZN č. 1/2017 o prideľovaní nájomných bytov, ktoré sú postavené z prostriedkov obce a dotácie štátu s účinnosťou od 20.06.2017: VZN č. 1/2017.PDF

 
Dodatok č.2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Šarišská Trstená 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2016: Dodatok č.2
 
Dodatok č.1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Šarišská Trstená 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2015: Dodatok č.1
 
VZN č.1/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb s účinnosťou od 23.05.2015: VZN č. 1/2015.rar
 
VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 01.01.2013: VZN č.1/2012.pdf
 
VZN č. 1/2010 o ustanovení pravidiel obsadzovania obecných bytov s účinnosťou od 29.12.2010: VZN č.1/2010.pdf
 
VZN č. 1/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach v obci Šarišská Trstená s účinnosťou od 01.01.2010: VZN č.1/2009.pdf
 
VZN č. 2/2007 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce s účinnosťou od 01.01.2008: VZN č.2/2007.pdf
 
VZN č. 2/2004 o zriadení školského obvodu základnej školy s účinnosťou od 31.03.2004: VZN č.2/2004.pdf
 
VZN č. 1/2004 o poskytovaní sociálnej starostlivosti zriadením opatrovateľskej služby s účinnosťou od 31.03.2004: VZN č.1/2004.pdf
 
VZN č. 4/2003 o verejnom poriadku v obci s účinnosťou od 04.08.2003: VZN č.4/2003.pdf
 
VZN č. 3/2003 o podmienkach držania psov v obci s účinnosťou od 11.03.2003: VZN č.3/2003.pdf
 
 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode