Ohlásenie skončenia trvalého pobytu

K vybaveniu potrebujete:

  • - platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ukončenie ohlasujete osobne,
  • - vyplnený odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom, ak ukončenie ohlasujete prostredníctvom zastupiteľského úradu SR, alebo splnomocneného zástupcu v SR
 
  •  Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť :
  • - skončenie trvalého pobytu ohlasovni; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v 
  •    zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.
  •  
  •  Občan je pri ohlásení skončenia trvalého pobytu povinný vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu. Občan, ktorý nebude žiadať o vydanie občianskeho preukazu, je zároveň povinný tejto ohlasovni odovzdať občiansky preukaz.
  •  
  •  Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni.

 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode