Potvrdenie o veku stavby

Potvrdenie sa vydáva pre potreby vypracovania znaleckého posudku (pri oceňovaní nehnuteľností) pre stavby, u ktorých iné doklady o začatí užívania stavby neexistujú alebo nie sú zachované.

 

K vybaveniu potrebujete (Stavby postavené po 1.10.1976):

  •  - Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
  •  - Kópia listu vlastníctva
  •  - Kópia zachovaných dokladov viažúcich sa k realizácii stavby (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, povolenie k užívaniu stavby resp. čestné vyhlásenie osôb, ktorým vek budovy je známy)

 

K vybaveniu potrebujete (Stavby postavené pred 1.10.1976): 

  • - Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
  • - Doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku, na ktorom je budova postavená
  • - Užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže žiadateľ preukázať vlastníctvo k stavbe
  • - Čestné vyhlásenie (ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedené, kto bol stavebníkom stavby, v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané)

Poplatok:

  • 5,00 EUR
  •  

Lehota na vybavenie:

  • Na počkanie

 

Žiadosť o potvrdenie súpisné číslo vek stavby.pdf 

Čestné vyhlásenie o veku stavby.pdf 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode